Tin tức VIID

14.06.2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 11/06/2021

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/06/2021 thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội ký, ban hành..

Tin tức VIID

07.06.2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 11/06/2021

Dự thảo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/06/2021 thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội ký, ban hành..

Tin tức VIID

07.06.2021

THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT như sau: ..

Tin tức VIID

20.05.2021

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 vào lúc 9 giờ, thứ Sáu, ngày 11 tháng 06 năm 2021. Hình thức họp online tại Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội hoặcTại TP Hồ Chí Minh: Văn phòng Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, lầu 3, Etown 5, 364 Cộng Hòa, phường..