Công đoàn VIID tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012

03.05.2012

Công đoàn VIID tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012

Ngày 18/12/2010, Công đoàn Công ty VIID đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2012...

Chi bộ VIID tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012

03.05.2012

Chi bộ VIID tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012

Đại hội Chi bộ VIID lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012..