THƯ MỜI Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

THƯ MỜI Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày viết: 29/06/2023

THƯ MỜI Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 30 tháng 06 năm 2023. Địa điểm họp: Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID)
trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023:

1.  Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 30 tháng 06 năm 2023.

2. Địa điểm họp: Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của VIID có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 6/6/2023

5. Chương trình nghị sự:

·       Báo cáo tài chính năm 2022

·       Các báo cáo của Hội đồng quản trị:

-        Báo cáo thực hiện dự án năm 2022 và kế hoạch năm 2023

-        Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

-        Báo cáo công tác quản trị, nhân sự năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

-        Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2022.

·       Các đề xuất, kiến nghị của Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

·       Thảo luận, thông qua các nội dung, kiến nghị và tờ trình

·       Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

6. Thủ tục tham dự:

-        Cổ đông cá nhân đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Nếu là người được ủy quyền thì bổ sung thêm giấy ủy quyền (mẫu giấy ủy quyền kèm theo đây).

-        Cổ đông là pháp nhân (Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện quản lý phần vốn) đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Nếu là người được ủy quyền thì bổ sung thêm giấy ủy quyền.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)
 

 

Nguyễn Thanh Tùng

 

Lưu ý: Kính đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo số điện thoại: (024) 3938 6682, mobile: 0936.057.099 hoặc qua địa chỉ email: vuvietha@viid.vn

Truy cập tại đây