Thư mời Đại hội cổ đông bất thường 2022

Thư mời Đại hội cổ đông bất thường 2022

Ngày viết: 29/12/2022

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ:

-        Luật Doanh nghiệp năm 2020;

-        Điều lệ Công ty;

-        Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Nguyễn Anh Tùng ngày 5/12/2022; ông Nguyễn Đắc Dũng ngày 29/11/2022; bà Cổ Thị Thanh Liêm ngày 22/11/2022;

-        Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) ông Tống Quang Vinh ngày 05/12//2022;

-        Thực tế triển khai thực hiện công việc,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID)
trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

1.  Thời gian: 9h30, thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022.

2. Địa điểm họp: Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam được xác định theo danh sách chốt ngày 06/12/2022.

5. Nội dung:

-        Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tùng, ông Nguyễn Đắc Dũng, bà Cổ Thị Thanh Liêm và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT.

-        Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Tống Quang Vinh và bầu bổ sung 03 thành viên BKS.

-        Thông qua việc thay đổi lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của VIID năm 2022: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 của VIID, là một trong các đơn vị kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 

Thủ tục tham dự:

-        Cổ đông cá nhân đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Nếu là người được ủy quyền thì bổ sung thêm giấy ủy quyền (mẫu giấy ủy quyền kèm theo đây).

-        Cổ đông là pháp nhân (Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện quản lý phần vốn) đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Nếu là người được ủy quyền thì bổ sung thêm giấy ủy quyền.

Thư mời Tại đây

Hồ sơ họp được gửi theo địa chỉ truy cập dưới đây