NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 11/06/2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 11/06/2021

Ngày viết: 14/06/2021

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/06/2021 thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội ký, ban hành

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị VIID, nhiệm kỳ 2018-2023, đối với ông Trần Mạnh Hữu. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bỏ phiếu và bầu ông Nguyễn Đắc Dũng (sinh năm 1983, Chứng minh nhân dân số: 001083006814, cấp ngày: 25/03/2015 giữ chức vụ thành viên HĐQT VIID cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/06/2021