Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Ngày viết: 19/10/2018

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 vào 11h00, thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018. Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Kính đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo SDT (024) 3938 6682 hoặc qua địa chỉ email vuvietha@viid.vn